Klimats­marta ambi­tio­ner i Centrala Nacka

Närhet, växt­kraft och livs­kva­li­tet

I hjär­tat av Nacka växer en inno­va­tiv, grön och levande stads­del fram. I Centrala Nacka kommer det natur­bana temat skapa förut­sätt­ningar för en håll­bar och klimats­mart livs­stil för fram­ti­dens Nacka­bor. I och med projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka tar kommu­nen ytter­li­gare steg mot ett håll­bart samhälle.

Text: Ingela Engblom | Foto: Jenny Freijing

Nacka kommun arbe­tar dagli­gen med att hitta nya, inno­va­tiva och håll­bara lösningar för att skapa fram­ti­dens klimats­marta kommun. Därför gick kommu­nen för ett år sedan med i innovationsprogram- met Viable Cities. Till­sam­mans med 22 andra kommu­ner i Sverige har Nacka som mål att skapa ekolo­giskt, ekono­miskt och soci­alt håll­bara städer. Nackas del- tagande i program­met går under namnet Klimat­ne­utrala Nacka. Emelie Holm- ström på Nacka kommun är projekt­le­dare.

– Genom Viable Cities får vi möjlig­he­ten att dela erfa­ren­he­ter med andra kommu­ner och ta del av forsk­ning och utbild­nings­in­sat­ser som hjäl­per oss att påskynda klimatom­ställ­ningen, säger hon.

I Fokus för projek­tet finner vi Centrala Nacka, den stads­del som växer fram mellan Skval­tan i öst och den blivande tunnel­ba­nesta­tio­nen Järla i väst.

Områ­det är stort och kommer att ta många år att färdig­ställa. Samti­digt som stads­bygg­na­tio­nen fram­skri­der går även utveck­lingen framåt med nya tekni­ker och inno­va­tio­ner.

– Vi har behov av att stän­digt hitta andra och mer håll­bara sätt att bygga och leva på. Med Klimat­ne­utrala Nacka skapar vi en arbets­pro­cess för en stads­ut­veck­ling som ska gynna en håll­bar bygg­na­tion och livs­stil på sikt, säger Emelie.

En av projek­tets vikti­gaste målsätt­ningar är att hitta de bästa sätten att ta vara på dialo­gen mellan kommun, närings­liv och civil­sam­hälle.

I projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka samver­kar kommu­nen därför med en rad olika aktö­rer. Föru­tom de kommu­nala bola­gen Nacka energi och Nacka vatten och avfall deltar även ett fler­tal bygg- före­tag och Kung­liga Tekniska Hög- skolan med sin exper­tis. Det är också en själv­klar­het att delar av civil­sam­häl­let och närings­li­vet deltar. Två exem­pel på dessa är Nacka-Värmdö FN-förening och Ica Maxi Stor­mark­nad.

– Vi önskar att den fram­väx­ande staden ska under­lätta för invå­narna att leva håll­bart genom att skapa de bästa förut­sätt­ning­arna. Då krävs det ett starkt medbor­ga­ren­ga­ge­mang och en dialog.

Projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka vill hitta sätt att inspi­rera och under­lätta för Nacka­borna att välja en håll­bar livs­stil. Då är närhet en av de vikti­gaste fakto­rerna. Det som invå­narna har behov av ska de också kunna nå genom att gå, cykla eller åka kollek­tivt. Genom närhe­ten till handel, skolor, idrott, natur och rekre­a­tion är Centrala Nackas geogra­fiska läge en stor fördel. När tunnel­ba­nan är klar kommer det dess­utom bara ta tolv minu­ter in till T‑Centralen.

– Vårt soci­ala liv är också en del av vår håll­bar­het. Därför plane­rar vi för mötes­plat­ser, både inom- och utom­hus. Centrala Nackas stads­park kommer att bli en grön oas för möten, vila och akti­vi­te­ter, säger Emelie.

”Vi önskar att den fram­väx­ande staden ska under­lätta för invå­narna att leva håll­bart genom att skapa de bästa förut­sätt­ning­arna.”

Emelie Holmström, Projekt­le­dare Klimat­ne­utrala Nacka

Delnings­e­ko­no­min blir allt vikti­gare vilket fram­ti­dens kvar­ter behö­ver ta med i plane­ringen. Exem­pel är bil- och cykel­poo­ler samt utrym­men för gemen­samma verk­tyg och åter­bruks­rum. Även ener­gin kommer att kunna delas. Flera av bygg­na­derna får exem­pel­vis solcel­ler instal­le­rade på taken. Om ett kvar­ter produ­ce­rar mycket el kan det dela med sig till andra.

– Det är många olika delar som till­sam­mans ska bidra till att Centrala Nacka blir klimat­ne­utralt. En skill­nad är att vi delar erfa­ren­he­ter i ett tidi­gare skede och med flera aktö­rer än förr. Det gör att vi får ett helhets­grepp över stadens alla delar.

Det Natur­bana inne­bär att staden blir fylld av grönska och att det inte finns någon markant skill­nad mellan park och gata. Sedan bygg­start har synen på vad som är stads­mäs­sigt föränd­rats.

– I de första kvar­te­ren ligger husen kant i kant med gatan. Där har vi tänkt om. Fram­ö­ver kommer det finnas plan­te­ringar intill bostads­hu­sen där växter kan klättra uppför fasa­derna. Föru­tom att ge mer plats för växt­lig­het bidrar det också till att vi bättre kan fördröja regn- och smält­vat­ten som rinner längs med husta­ken.

Emelie menar att Centrala Nackas natur­bana värden är en styrka och att koncep­tet därför spri­der sig, både inom och utan­för kommu­nen.

– Det vi bygger här ligger i tiden. Det gröna bidrar både till en god livsmiljö och bättre lokalt klimat. Det natur­bana koncep­tet sätter Centrala Nacka på kartan och gör stads­de­len mer attrak­tiv.