Resan­det anpas­sas för fram­ti­den

Resan­det anpas­sas för fram­ti­den i Centrala Nacka

Stock­holm växer och Nacka är en del av den utveck­lingen. En ny, grön och levande stads­del — Centrala Nacka — växer succe­sivt fram. Gator byggs om till stads­ga­tor som bjuder in till prome­na­der och cykel­tu­rer.

Text: Ingela Engblom

Centrala Nacka
Naturban business i miljö foto Jenny Frejing

Natur­bana Centrala Nacka börjar ta form. Nu går det att före­ställa sig hur stads­de­len kommer att se ut när den är klar. Levande stads­ga­tor, mysiga buti­ker och uteser­ve­ringar med härligt folk­liv. En vari­e­rad arki­tek­tur blan­das med gröns­kande parker, inner­går­dar och torg. För den som vill och behö­ver resa finns många alter­na­tiv, i fram­ti­den även tunnel­bana.

– Det ska vara smidigt, enkelt och trafik­sä­kert att förflytta sig i Centrala Nacka. 2030 kommer tunnel­ba­nan att kunna ta oss till T- Centra­len på 12 minu­ter, berät­tar Ulrika Haij, biträ­dande trafik- och fastig­hets­di­rek­tör, Nacka kommun.

Två av Nackas större vägar byggs nu om till stads­ga­tor, Värm­dö­vä­gen och Vikdals­vä­gen. Det blir ett lugnare tempo och mer trafik­sä­kert. Bredare och sepa­re­rade gång- och cykel­ba­nor ska uppmuntra fler till att gå och cykla. Längs stads­ga­torna finns plats att sitta eller parkera cykeln. Träd och buskar plan­te­ras och mötes­plat­ser skapas. Det urbana möter natu­ren på nya sätt.

– Här ska det vara själv­klart med närhet, både till natu­rens lugn och stadens puls. Från stads­ga­torna når du även enkelt kollek­tiv­tra­fi­ken, säger hon.

Stads­ga­torna kommer att vara fram­kom­liga och trafik­säkra för alla trafik­slag. Kommu­nen ser också över möjlig­he­ten för fler ladd­sta­tio­ner för elbi­lar.

– Vårt mål är att minska utsläp­pen i Nacka. I fram­ti­den ska det finnas mer plats för olika håll­bara trans­por­tal­ter­na­tiv, som till exem­pel cyklar och elspark­cyklar med bra kopp­lingar till kollek­tiv­tra­fik, säger Ulrika Haij.

”Vårt mål är att minska utsläp­pen i Nacka. I fram­ti­den ska det finnas mer plats för olika håll­bara trans­por­tal­ter­na­tiv, som till exem­pel cyklar och elspark­cyklar med bra kopp­lingar till kollek­tiv­tra­fi­ken.”

Ulrika Haij, Nacka Kommun

Att bygga om Värm­dö­vä­gen är ett stort och kompli­ce­rat projekt med en bygg­tid på många år. Stads­ga­tan som helhet kommer att stå klar 2028. Den del av Vikdals­vä­gen som byggs om till stads­gata blir klar redan 2023. Under bygg­ti­den kommer trafi­ken att påver­kas. Det går inte att komma ifrån att rese­nä­rer får räkna med längre resti­der.

– Vi är medvetna om att det är påfres­tande när resan tar längre tid än tidi­gare. Jag hoppas att du som passe­rar Centrala Nacka, men även andra områ­den där trafi­ken påver­kas, ska fort­sätta att visa tåla­mod. Det går lång­samt idag för att det ska gå smidi­gare i fram­ti­den, säger Ulrika Haij.

Det är viktigt att infor­ma­tio­nen om plane­rade arbe­ten som påver­kar trafi­ken når ut till berörda. Skylt­ning på plat­sen ska vara funk­tio­nell och det ska vara lätt att hitta infor­ma­tion på kommu­nens webb­sida.

– När en ny stads­del utveck­las inne­bär det att flera olika aktö­rer verkar inom samma område, därför är vår ambi­tion att kommu­ni­cera en helhets­bild till de som reser i Nacka. Varför pågår bygg­ar­be­ten och vad ska det bli när det är färdigt? Hur påver­kas olika trafik­slag? När beräk­nas arbe­ten bli klara?

Genom tydlig infor­ma­tion blir resan mer förut­säg­bar så du kan anpassa resan och välja det färd­sätt som passar bäst, säger Katha­rina Hult­berg som är stra­te­gisk kommu­ni­ka­tör för trafik och fram­kom­lig­het i kommu­nen.

Det ska vara enkelt att resa i Nacka, till Värmdö och till Stock­holm. Sats­ningar görs för att minska sårbar­he­ten för resan­det, ett exem­pel är bygget av nya Skuru­bron. Region Stock­holms sats­ningar på utbyggd kollek­tiv­tra­fik gör det ännu smidi­gare att resa i fram­ti­den, till exem­pel utbygg­na­den av nya tunnel­ba­nan, upprust­ningen av Salt­sjö­ba­nan och bygget av en ny buss­ter­mi­nal i anslut­ning till station Nacka.

– Utveck­lingen av Nackas knut­punk­ter stär­ker resan­det med kollek­tiv­tra­fi­ken i hela Stock­holms­re­gi­o­nen. Det kommer att bli ännu mer attrak­tivt att leva, bo och jobba här i Nacka, avslu­tar Ulrika Haij.

Håll dig uppda­te­rad om trafi­ken i Nacka:

Aktu­ell läges­bild i trafi­ken: trafiken.nu Infor­ma­tion om större plane­rade arbe­ten: nacka.se/trafikeninacka och på Nacka kommuns soci­ala media.

Infor­ma­tion om utbygg­na­den av nya tunnel­ba­nan: nyatunnelbanan.se/nacka

VISIONS­BILD VÄRM­DÖ­VÄ­GEN.
Copy­right: Sweco

JÄRLA STATIONS­OM­RÅDE NORR, VÄRM­DÖ­VÄ­GEN.
Copy­right: Måns­son arki­tek­ter Zynka­Vi­sual