Natur­bana markan­vis­nings­täv­lingen avgjord

Sveri­ges första natur­bana markan­vis­nings­täv­ling avgjord

Det var ett stort intresse och många spän­nande bidrag kom in när Nacka kommun bjöd in till Sveri­ges första natur­bana markan­vis­nings­täv­ling.

Gatuvy i Centrala Nacka - Visionsbild vid Grønn – Selvaag Bostad

Nu är tävlingen avgjord och det blir bostads­ut­veck­la­ren Selvaag Bostad AB som till­de­las uppdra­get som foku­se­rar på det dyna­miska mötet mellan natur och urbant och omfat­tar cirka 90 bostä­der och ca 1 000 — 2 400 kvadrat­me­ter loka­lyta i Centrala Nacka.

– Vi vill skapa en natur­ban stads­del i Centrala Nacka, där stadens liv och natu­rens lugn möts på ett nytt sätt, och därför bjöd vi in till en markan­vis­nings­täv­ling för att ta hjälp av krea­tiva bostads­ut­veck­lare att utveckla just de kvali­te­terna.

Valet föll på Selvaags bidrag, som vi tycker till­för något helt nytt i att förena det gröna med ett levande stads­liv. Det här bidra­get kommer att förstärka plat­sens iden­ti­tet både på grund av det gröna och husets spän­nande arki­tek­tur, säger Mats Gerdau (M), kommun­sty­rel­sens ordfö­rande.

– Intres­set för att lämna bidrag till markan­vis­nings­täv­lingen har varit stort och vi har fått in många fina förslag. Vi har särskilt till­ta­lats av det vinnande bidra­gets över­ty­gande och nyska­pande sätt att inte­grera växt­lig­he­ten i kvar­te­ret på ett vari­e­rat och lång­sik­tigt håll­bart sätt. Försla­gets botten­vå­ning är attrak­tiv och genom­tänkt, här finns det möjlig­het att utveckla till­ta­lande verk­sam­hets­lo­ka­ler som bjuder in och skapar liv och rörelse kring torget och entrén till stads­par­ken för boende och besö­kare, säger stads­ut­veck­lings­di­rek­tör Kata­rina Wåhlin Alm.

– Vi är glada och stolta över den här markan­vis­ningen, och det är otro­ligt roligt att få vara en del i utveck­lingen av Centrala Nacka. Vi ska utveckla ett projekt med tydlig miljöpro­fil och Selvaag Pluss­bo­stä­der som är livsstils­bo­stä­der med gemen­samma ytor och service. Vi tackar Nacka kommun för förtro­en­det och ser fram emot att gemen­samt få utveckla håll­bara bostä­der som skapar livs­kva­lité och gemen­skap, säger Sverre Molvik, CEO i Selvaag Bolig.

Uppdra­get för markan­vis­ningen ingår i stads­bygg­nads­pro­jek­tet  Park­kvar­te­ren vars detalj­plan plane­ras vara klar i slutet av 2024.

Press­med­de­lan­det i sin helhet hittar du här