Centrala Nacka i fokus för Viable Cities

Centrala Nacka i fokus när Nacka kommun går med i Viable Cities

Nacka kommun går in som medlem i inno­va­tions­platt­for­men Viable Cities och är en av 23 svenska kommu­ner som får medel från utlys­ningen Klimat­ne­utrala städer 2030.

Naturban Street art och stigar. Foto Jenny Frejing

Syftet är att utveckla och testa nya arbets­sätt samt påskynda och förstärka klimatom­ställ­ningen till­sam­mans med närings­liv, civil­sam­hälle och fors­kare inom akade­min. Målet är tydligt – ett klimat­ne­utralt Nacka år 2030.

Med Viable Cities ökar vi kraf­ten och arbe­tet inten­si­fie­ras mot en ännu mer håll­bar stads­ut­veck­ling. Samti­digt erbjuds möjlig­he­ter för bland annat byggak­tö­rer att testa och förverk­liga sina miljö- och klima­tam­bi­tio­ner som en del av ett växande Nacka.

Utveck­lingen av Centrala Nacka kommer att vara i fokus för projek­tet. Här samver­kar vi redan i frågorna inom ramen för det natur­bana koncep­tet och den fram­väx­ande stads­de­len skapar möjlig­he­ter till en mer håll­bar livs­stil, både klimats­mart och soci­alt. Viable Cities kommer nu bli en del av det arbe­tet.

Nästa steg blir att etablera ett inno­va­tions­team och start­skot­tet går nu för projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka, som är ett samver­kans­pro­jekt mellan Nacka kommun, Nacka energi, Nacka vatten- och avfall, Svea Fastig­he­ter, Skanska, Ica Maxi stor­mark­nad Nacka, JM, Stor­sta­den bostad, KTH, Kungs­vå­ningen och Nacka – Värmdö FN-förening.

Ta del av press­med­de­lan­det om Viable Cities här