Milstolpe för första etap­pen

Milstolpe för första etap­pen i Centrala Nacka

Fram­väx­ten av Centrala Nacka, stads­de­len där natu­ren och det urbana möts på nya sätt pågår för fullt. Senare i år kan de första perso­nerna sätta nyckeln i låset när deras bostä­der står färdiga för inflytt­ning.

Visioonsbild Prisman – Svea fastigheter i Centrala Nacka

Visions­bild. Arki­tekt: Urban Design

Alla sju kvar­ter i det som kallas Nya gatan, och som sträc­ker sig mellan Nacka stads­hus och Nacka Forum, är nu markan­vi­sade till olika enga­ge­rade fastig­hets­ak­tö­rer. Här pågår utveck­lingen av över 1000 nya bostä­der och 9000 kvm loka­ler med olika verk­sam­he­ter, service, caféer och restau­ranger som ska bidra till ett attrak­tivt utbud och en levande natur­ban stads­del.

– Det är otro­ligt gläd­jande att utveck­lingen av Centrala Nacka har kommit så långt att de första sju kvar­te­ren nu är markan­vi­sade. För varje dag kommer vi närmare vår vision om en natur­ban stads­del i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur, stads­liv, möten och kommu­ni­ka­tio­ner. Helt enkelt en plats där männi­skor trivs och mår bra, säger Mats Gerdau.

Det senaste till­skot­tet är att Nacka efter beslut i kommun­sty­rel­sen den 7 juni över­lå­ter den sista bygg­rät­ten om ca 1500 kvadrat­me­ter på Nya gatan till Hemsö Fastig­hets AB för 9 miljo­ner kronor. Detalj­pla­nen för det aktu­ella områ­det möjlig­gör bland annat utveck­ling av utbild­ning och fritids­verk­sam­het.

– I Centrala Nackas iden­ti­tet är kontras­ter och vari­a­tion viktigt. Här utveck­lar vi en spän­nande bland­ning mellan det klas­siska och gröna i kombi­na­tion med det moderna och urbana. Vi ser fram emot att till­sam­mans jobba vidare med alla de aktö­rer som vi utveck­lar dessa kvar­ter med och som bidrar till den levande och natur­bana stads­del som vi har som gemen­sam målbild, säger Kata­rina Wåhlin Alm, stads­ut­veck­lings­di­rek­tör Nacka.

Nacka kommun utveck­lar kvar­te­ren runt Nya gatan till­sam­mans med Svea­fas­tig­he­ter Bostad, Botrygg, Stor­sta­den Bostad, Kungs­vå­ningen, OBOS, Wallen­stam och Hemsö.

Utveck­lingen av hela Centrala Nacka går nu in i nästa fas när nya bostads­kvar­ter plane­ras i anslut­ning till den kommande stads­par­ken, bland annat ska utveck­ling ske av kvar­te­ret Discus som är tänkt att inrymma ett högt och inno­va­tivt bostads­hus omkring 30 våningar ovanpå den nya tunnel­ba­nans entré.

Efter somma­ren bjuder Nacka kommun in till Sveri­ges första natur­bana markan­vis­nings­täv­ling där utma­ningen är att tolka och bidra till plat­sens vision om närhet och natur­bant — när natu­ren och det urbana möts på nya sätt. Och trivs till­sam­mans. Mer infor­ma­tion om den kommer i septem­ber.

Visioonsbild Nya Gatan – Svea fastigheter i Centrala Nacka