Fokus på livs­kva­li­tet & håll­bar­het

Fokus på livs­kva­li­tet & håll­bar­het i natur­bana Centrala Nacka

Succes­sivt utveck­las Centrala Nacka till en natur­ban stads­del där natur möter stor­stad på ett dyna­miskt sätt. Samti­digt som de första husen är inflytt­nings­klara sätts spaden i marken för nästa kvar­ter. Områ­det kring det gamla elverks­hu­set förvand­las till en levande mötes­plats med vackra bygg­na­der, gröns­kande torg och välkom­nande gator.

Text: Ingela Engblom | Illust­ra­tion: Enter Arki­tek­tur AB

Bostadsutvecklare och partner Kungsvåningen

Det har väl knap­past undgått någon att det har sprängts i områ­det kring Nackas gamla elverks­hus. När du passe­rar på Värm­dö­le­den kan det vara svårt att skapa sig en bild av hur Centrala Nacka kommer att gestalta sig. Här kommer det bland annat växa fram ett stort och levande torg med träd och blom­mor. Vid torget ska byggak­tö­ren Kungs­vå­ningen bygga ett kvar­ter med 110 hyres­rät­ter och olika service­lo­ka­ler i gatu­plan.

– Med bästa läget i solen kommer detta att bli en ny och inbju­dande mötes­plats för Nacka­borna att samlas på, säger Mi Sundquist, affärs­ut­veck­lare på Kungs­vå­ningen.

Spräng­nings­ar­be­tet för det nya kvar­te­ret är klart och nu står Kungs­vå­ningen redo att sätta igång med bygg­ar­be­tet. Målsätt­ningen är att bostä­der och verk­sam­hets­lo­ka­ler ska stå klara för inflytt­ning om cirka två år. Med solcel­ler och sedum på taket kommer kvar­te­ret att bidra till Centrala Nackas natur­bana tema.

– Med bästa läget i solen kommer detta att bli en ny och inbju­dande mötes­plats för Nacka­borna att samlas på

Mi Sundquist, affärs­ut­veck­lare på Kungs­vå­ningen.

– För oss med huvud­kon­tor i Nacka var det själv­klart att vi ville vara med och skapa en natur­ban stads­del i hjär­tat av Nacka. Ordet natur­ban inklu­de­rar så många viktiga värden. Det tar hänsyn till Nacka­bor­nas kärlek till natu­ren samti­digt som männi­skor har nära till allt de behö­ver. Det hand­lar också om livs­kva­li­tet och ett håll­bart förhåll­nings­sätt, säger hon.

Håll­bar­het genom­sy­rar Kungs­vå­ning­ens verk­sam­het, både byggande och förvalt­ning. Bygg­na­derna är ekolo­giska och ener­gi­ef­fek­tiva och solcel­lerna kommer att göra fastig­he­ten själv­för­sör­jande på el.

– Hälsa är också viktigt för oss. Vår önskan är att kunna hyra ut våra loka­ler i botten­plan till verk­sam­he­ter som främ­jar välmå­ende, säger Mi Sundquist.

Visionsbild - Kungsvåningen Centrala Nacka
Naturban Citylife och picknickplatser  Foto Jenny Frejing
Naturban Citylife och picknickplatser  Foto Jenny Frejing