Välkom­men OBOS till Centrala Nacka

Välkom­men OBOS till Centrala Nacka

Bostads­ut­veck­la­ren Obos förvär­var Elverks­hu­set och plane­rar att utveckla 300 nya bostä­der längs Värm­dö­vä­gen i Centrala Nacka, Sveri­ges första natur­bana stads­del. OBOS kommer sätta spaden i marken redan nästa år och välkomna boende för inflytt­ning från 2024 och framåt.

Naturban Kvarnholmen ballong. Foto: Jenny Frejing

– Detta projekt passar OBOS väldigt väl. Vi vill bidra till en håll­bar utveck­ling genom att skapa möjlig­het för fler männi­skor att bosätta sig i en mycket attrak­tiv del av Centrala Nacka med närhet till såväl service som kommu­ni­ka­tio­ner och natur. Stor­le­ken på projek­tet ger oss möjlig­het att kunna möta flera olika kundseg­ment och målgrup­per och samti­digt uppfylla våra medlem­mars bostads­dröm­mar, berät­tar Sofia Ljung­dahl, VD för OBOS Nya Hem och ansva­rig för bola­gets stor­stads­sats­ning.

– Vi välkom­nar OBOS som ny aktör och vi ser fram emot att till­sam­mans med OBOS utveckla det här attrak­tiva läget i Centrala Nacka, säger Kata­rina Wåhlin Alm, stads­ut­veck­lings­di­rek­tör i Nacka.

Fakta om Elverks­hu­set i Nacka

Antal bostä­der: 300–350 styc­ken
Detalj­plan: Laga­kraft­vun­nen 2021-01-11
Bygg­rättsvo­lym: Ca 26 100 kvm ljus BTA