Livet flyt­tar in i Natur­bana Centrala Nacka

Livet flyt­tar in i natur­bana Centrala Nacka

Nu går utveck­lingen i Centrala Nacka in i en ny spän­nande fas. I novem­ber välkom­nar vi nya gran­nar när det första kvar­te­ret står inflytt­nings­klart. Livet börjar ta form mellan granar och gräv­sko­por.

Text: Ingela Engblom | Foto: Jenny Frejing

”Håll­bar­het är ett genom­gå­ende tema i kvar­te­ret. Taket pryds av solcel­ler som ger el till fastig­he­ten och täcks av sedum som bidrar till ökad biolo­gisk mång­fald.”

Naturban Kvarnholmen ballong. Foto: Jenny Frejing

I förra nummet av Nacka maga­si­net berät­tade vi om hur natu­ren möter det urbana i den nya stads­de­len Centrala Nacka som växer fram i hjär­tat av Nacka. Det natur­bana temat kommer att prägla gestalt­ning, miljö, inne­håll och funk­tioner i den nya stads­de­len. Varje kvar­ter får en unik person­lig­het och ett eget uttryck. Olika byggak­tö­rer skapar de nya miljöerna fyllda av spän­nande kontras­ter. Här berät­tar två av dem om vad som väntar i deras kvar­ter.

I Novem­ber anlän­der de första flytt­las­sen till Centrala Nackas kvar­ter Nya gatan och Stads­por­ten som ligger invid rondel­len Vikdals­vä­gen – Värm­dö­vä­gen. Höga spröj­sade föns­ter, exklu­siva detal­jer och eleganta linjer för tankarna till Paris parad­ga­tor.

– Det var vår klas­siska arki­tek­tur som gjorde att vi blev ett av de utvalda bygg­bo­la­gen i utveck­lingen av Centrala Nacka. Våra bostä­der håller hög nivå vad gäller både utfö­rande och kvali­tet, säger Per Jutner, vd Stor­sta­den.

Vari­a­tions­ri­ke­do­men i takhöjd och kvadrat­me­ter är stor att varje lägen­het i prin­cip är unik. Samt­liga lägen­he­ter är sålda och väntar nu att fyllas med liv. Något som alla Nacka­bor kommer att ha glädje av är att loka­lerna i mark­plan blir levande mötes­plat­ser med ett brett service­ut­bud. Här välkom­nas bland annat kvar­terskro­gen med uteser­ve­ring i härligt solläge och det blir nära till service såsom skön­het och hälsa.

– Kvar­te­ret blir en del av det natur­bana Centrala Nacka. Vi är glada att vara med att bidra till ett levande stads­liv där männi­skor kan trivas och umgås, säger han.

För Stor­sta­den var det en själv­klar­het att vilja bygga i Nacka. Per Jutner menar att Nacka är en intres­sant del av Stock­holm där man lyckats väl med ett bra utbud och kvali­tet skolor och övrig kommunal verk­sam­het. Nu hoppas han att Nacka­borna ska tycka att deras arki­tek­tur till­för något posi­tivt till närom­rå­det och att Nacka­borna ska känna stolt­het över det vackra kvar­te­ret. Fastig­he­tens avancerade teknik kommer också att väcka uppmärk­sam­het tror Per Jutner.

– Vi ligger i fram­kant vad gäller digi­tala lösningar och funk­tio­ner för delningsekonomi och håll­bar­het. All infor­ma­tion sker via en boen­de­platt­form och huset är nyckel­löst. Smarta åter­vin­nings­sta­tio­ner, leverans- och kemtvätts­boxar gör att du aldrig behö­ver gå hemi­från om du inte vill, berät­tar han.

Naturban Tech och tallar  Foto Jenny Frejing
Nya Gatan

I April 2022 är det dags för grann­kvar­te­ret Pris­man att ta emot sina första hyres­gäs­ter. Mellan Stads­hu­set och Nacka Forum håller Svea­fas­tig­he­ter på att färdig­ställa en fastig­het i en helt annan bygg­stil.

– Vi knyter an till Nackas natur­bana idéer och bygger bokstav­li­gen ett gröns­kande hus, säger Viktor Gärde, projekt­chef Svea­fas­tig­he­ter.

Fasa­den kommer att kläs in med slingrande klät­ter­väx­ter som möter ett grönt sedum­tak. En öppen portik leder in till en lummig och öppen gård.

– Kvar­te­ret blir en grön och levande hub fylld med männi­skor, växter och liv, berät­tar han.

Redan nu kan ni som passe­rar Nacka Forum följa hur fasa­dens gröna fram­sida avtäcks steg för steg, och den gröna lummiga fasa­den börjar synas. Håll­bar­het är ett genom­gå­ende tema i kvar­te­ret. Prismans tak pryds av solcel­ler som ger el till fastig­he­ten och täcks av sedum som bidrar till ökad biolo­gisk mång­fald. Här byggs det med kallad grön betong, som mins­kar bygg­na­tio­nens koldi­ox­id­ut­släpp. Gara­get under Pris­man byggs med tanke på fram­ti­dens färd­me­del. Alla som parke­rar ska kunna ladda med grön energi.

Varför namnet Pris­man?

– Vi bygger ett kvar­ter som har många olika sidor. Föru­tom fokus på stads­liv och grönska har fastig­he­ten flera hållbarhets- inno­va­tio­ner, olika verk­sam­he­ter i loka­lerna och fasa­der i många olika nyan­ser - likt en pris­mas olika sidor och färger.

Varför Centrala Nacka?

– Vi tror på Nacka och den natur­bana idéen om ett pulse­rande stor­stads­liv i kombi­na­tion med sköna naturupplevelser. Läget, med cykelav­stånd till city, gör Centrala Nacka till ett attrak­tivt bostads­om­råde. Vi är glada att vi får vara med att utveckla en ny och modern stads­del, avslu­tar Viktor Gärde.

Gatuvy i Centrala Nacka - Färdigt bostadshus vid Nya gatan/Tor Bojes gata – Svea Fastigheter
Naturban Citylife och picknickplatser  Foto Jenny Frejing