Första restau­rangen och service­ut­bu­det

Första restau­rangen och service­ut­bu­det klara för Centrala Nacka

Intres­set är stort för Centrala Nacka, Sveri­ges första natur­bana stads­del. Här möts natu­rens lugn och stadens puls och nu börjar det kommande stads­li­vet att ta form.

Restaurangmat Poké Bowl

Vi är glada att kunna berätta att de första fyra etable­ring­arna av verk­sam­he­ter är klara och vi ser fram emot att välkomna den asia­tiska restau­rangen Itamae, en napra­pat­kli­nik, skön­hets­sa­long och en trafik­skola.

Målsätt­ningen är att dessa verk­sam­he­ter kommer att flytta in i de nya husen under första halv­å­ret av 2022 i kvar­te­ret Stads­por­ten, vilket är det nya levande strå­ket väster om Vikdals­vä­gen och norr om Värm­dö­vä­gen.

Centrala Nacka är Sveri­ges första garan­te­rat natur­bana stads­del. Här möts natu­rens lugn och stadens puls och nu börjar det kommande stads­li­vet att ta form, som utveck­las i samver­kan mellan Nacka kommun, fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer, närings­liv och Nacka­bor. Vi bygger etapp­vis nya kvar­ter, gator och torg med 6 000 bostä­der och 7 000 arbets­plat­ser, en stads- och skogspark, caféer, restau­ranger, handel och hotell.

Se filmen där Kata­rina Wåhlin Alm, stads­ut­veck­lings­di­rek­tör och Alex­an­der Fagerlund, mark­nads­chef Stor­sta­den Bostad, berät­tar hur stads­li­vet börjar växa fram.