Klart för 600 nya bostä­der vid Elverk­stor­get

Klart för 600 nya bostä­der i Centrala Nacka

Ett nytt kvar­ter med 600 nya lägen­he­ter varav merpar­ten består av hyres­rät­ter kommer att växa fram i Centrala Nacka. Arbe­tet plane­ras att starta före somma­ren 2021 och de första bostä­derna kan stå klara för inflytt­ning under 2023.

Kungsvåningen Centrala Nacka

– Nu tar vi ytter­li­gare ett steg i utveck­lingen i Centrala Nacka, säger stads­ut­veck­lings­di­rek­tör Kata­rina Wåhlin Alm. Det känns bra att kunna erbjuda Nacka­borna ett stort antal lägen­he­ter inom en snar fram­tid. De kommer vara ett bra komple­ment till bostads­ut­bu­det i Nacka och är dess­utom mycket efter­frå­gat av Nacka­borna.

Kvar­te­ret kommer att rymma upp till 600 hyreslä­gen­he­ter med fem till tio våningar höga hus. Det blir också plats för buti­ker och caféer med grönska och ett torg i söder­läge. Bara några minu­ters prome­nad bort ligger den blivande stads­par­ken och tunnel­ba­nan.
Det är byggak­tö­rerna Kungs­vå­ningen och SSM som kommer att bygga lägen­he­terna.

Visionsbild kvarteret Brytaren - Kungsvåningen Centrala Nacka

Inom projek­tet Nya gatan pågår redan bygg­pro­duk­tion för 450 bostä­der, med första inflytt­ning under 2021. De nya kvar­te­ren blir en del av Centrala Nacka, Sveri­ges första garan­te­rat natur­bana stads­del som utveck­las i samver­kan mellan Nacka kommun, fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer, närings­liv och Nacka­bor.

Vi bygger etapp­vis nya kvar­ter, gator och torg med 6 000 bostä­der och 7 000 arbets­plat­ser, en stads- och skogspark, caféer, restau­ranger, handel och hotell.