Värm­dö­vä­gen — trygg och grön stads­gata

Värm­dö­vä­gen byggs om till trygg och grön stads­gata

Elverkshuset i Centrala Nacka - Obos

En del av Värm­dö­vä­gen och Vikdals­vä­gen kommer att byggas om till stads­gata som är trygg för gång‑, cykel‑, och kollek­tiv­tra­fik. Längs sträc­kan blir det nya hus med entréer mot gatan och fler träd. Arbe­tet med gatan star­tar i höst och beräk­nas vara klart 2023.

Vid rondel­len Värmdövägen/Vikdalsvägen plane­ras sitt­möb­ler och plan­te­ringar. Att plan­tera växter och träd ger inte bara en trev­li­gare gatu­miljö utan hjäl­per även till att rena luften och fördröja vatten. Föro­re­nat dagvat­ten renas med gatu­t­rä­den.

Läs mer om projek­tet Värm­dö­vä­gen här.