Botrygg etable­rar sig i Centrala Nacka

Botrygg bygger nytt

Fastig­hets­bo­la­get Botrygg har köpt mark i det nya områ­det Centrala Nacka. Här kommer 137 bostads­rät­ter att byggas med bygg­start i septem­ber. Köpe­sum­man är drygt 229 miljo­ner kronor.

Botrygg i Centrala Nacka

– Nu börjar det verk­li­gen hända mer i Centrala Nacka, säger stads­ut­veck­lings­di­rek­tör Kata­rina Wåhlin Alm. Med Botryggs till­träde är vi igång med den första etap­pen om 600 lägen­he­ter i ett område i stark utveck­ling. Till­sam­mans med Botrygg, Svea­fas­tig­he­ter och Stor­sta­den har vi de bästa förut­sätt­ning­arna att skapa en unik stads­del där det urbana stads­li­vet och natu­ren möts på ett nytt sätt.

– Vi är glada att få komma igång med bygg­na­tio­nen. Intres­set är stort och lägen­he­terna bokas upp i snabb takt trots att vi sälj­star­tade mitt i coro­nakri­sen, säger Botryggs VD Adam Cocozza.

Det var 2015 som Botrygg vann den första markan­vis­nings­täv­lingen för Centrala Nacka bland 150 inkomna anbud. Den blivande bostads­rätts­för­e­ningen Nya Gatan består av 137 lägen­he­ter, från ett till fem rum och kök. Särskilt stort fokus har lagts på utemil­jön med mycket grönska och med möjlig­het till odling och rekre­a­tion på inner­går­den.

Bygg­na­tio­nen star­tar i septem­ber och färdig­stäl­lan­det sker etapp­vis med inflytt­nings­start under andra delen av 2022.

Centrala Nacka är en ny stads­del som byggs från Järla­höj­den i väster till Skval­tan i öster. Här plane­ras för 6 000 bostä­der och 7 000 nya arbets­plat­ser. En ny stads­park och nya mötes­plat­ser ska utveck­las till­sam­mans med buti­ker, kultur, idrotts­plat­ser, skolor och ny tunnel­ba­nesta­tion. Det är en välkom­nande och inspi­re­rande plats med urbana kvali­te­ter och natu­ren runt hörnet.

Pågående och plane­rade bostads­pro­jekt på Nya gatan i Centrala Nacka utveck­las av Stor­sta­den Bostad, Botrygg och Svea­fas­tig­he­ter.